mobilr

سفر به آب‌های ناشناخته | نقد و بررسی In Other Waters

/post-328

تمایل کشف ناشناخته‌ها یکی از ویژگی‌های اساسی انسان‌هاست که باعث شده است در طول تاریخ تا این حد پیشرفت کنند و به جایگاه کنونی خود برسند. بدون این ویژگی انسان بخش زیادی از حس ریسک پذیری خود را از دست می‌داد و امروزه شاهد بسیاری از پیشرفت‌های بشری نبودیم. In Other Waters یکی از عناوینی است که کاملاً بر پایه کشف ناشناخته‌ها با نگاهی خاص ساخته شده است که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.