NBA 2K

پرتابی که به سبد نرسید… | نقد و بررسی بازی بسکتبال ۲۰۲۱

/post-843

سالهاست به عرضه عناوین ورزشی به طور سالیانه عادت کرده ایم. به نوعی می توان گفت بسیاری از مخاطبان و بازیبازان حداقل یک عنوان ورزشی را هر ساله خریداری و تجربه می کنند. از محبوبترین ورزش دنیا فوتبال گرفته تا بازیهایی در قالب بسکتبال، فوتبال آمریکایی، هاکی و غیره.