روزی فکر می‌کردیم عنوانی با حجم ۱۰۰ گیگابایت مطمئنا هنگام بارگیری یک بازی، چیزهای زیادی وجود دارد تا به نمایش بگذارد و هرگز تو ذهنم پیش‌بینی نمی‌کردیم چقدر طول می کشد تا بازی ها به ۲۰۰ گیگابایت برسند. عنوان Modern Warfare خیلی زودتر از پیش‌بینی‌ها به حجم رسید و همه را غافلگیر کرد!